ઉપયોગ કરવાની શરતો

NHS COVID-19 ઍપ: ઉપયોગની શરતો

તરજૂમાવાળો વિષય થોડાક વખતમાં આવી રહેશે.

આ દરમ્યાન કૃપા કરી અહીંયા ઈંગ્લિશમાં વિષય તપાસી જૂઓ.