Skip to main content

Telerau Defnyddio

Ap COVID-19 y GIG - Telerau Defnyddio

Trwy weld a defnyddio'r gwasanaeth hwn, rydych yn cytuno i'r Telerau Defnyddio hyn.

Cytundeb i’r telerau

Croeso i Ap COVID-19 y GIG (‘yr ap’) a’r wefan ategol (https://covid19.nhs.uk/) (gyda’i gilydd, ‘y gwasanaeth’), cymhwysiad ffôn clyfar a gwefan. Yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (‘DHSC’, ‘ni’, ‘ein’) yw’r gwneuthurwr cyfreithiol. Mae’r ap yn cefnogi’r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yng Nghymru a’r gwasanaeth Test and Trace yn Lloegr.

Gweithiwn mewn partneriaeth gyda Gwasanaethau Iechyd sydd yn cynnig apiau olrhain a chysylltu yn Gibraltar, Jersey, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Defnyddiwn nodweddion Apple a google i gefnogi olrhain cyswllt digidol er mwyn sicrhau bod defnyddwyr yr ap yn cael yr hysbysiadau priodol.

Mae'r telerau hyn yn berthnasol i holl gynnwys y gwasanaeth, i unrhyw ffrydiau gwe a gynhyrchir gan y gwasanaeth, unrhyw ryngweithiadau y gallech eu cael â'r gwasanaeth, ac i unrhyw adborth neu gyflwyniadau a ddarperir yn ôl i'r gwasanaeth. Trwy lawr lwytho, gwylio a / neu ddefnyddio'r gwasanaeth, ystyrir eich bod yn cytuno i'r Telerau Defnyddio hyn.

Pwrpas

Dyluniwyd yr ap i gynorthwyo pobl Cymru a Lloegr (gan gynnwys ymwelwyr) â'r coronafeirws (COVID-19). Mae’n helpu pobl i adnabod a hysbysu’r sawl sydd wedi bod, neu a allai fod, yn wynebu risg oherwydd lle maen nhw’n byw, y bobl maen nhw wedi bod i gysylltiad â nhw neu’r llefydd maen nhw wedi ymweld.

Bydd defnyddwyr yn cefnogi’r ymateb iechyd cyhoeddus i’r pandemig, yn ogystal â sicrhau bod yr ap yn gweithio yn ôl y disgwyl, drwy rannu gwybodaeth (ar sail anhysbys) ar raglenni olrhain cyswllt Cymru a Lloegr fel ei gilydd.

Drwy ddefnyddio’r Ap a rhannu’r wybodaeth hon byddwch yn gwneud cyfraniad pwysig gan helpu eich cymuned i gadw’n iach ac achub bywydau.

Mae’r ap wedi’i ddynodi yn ddyfais feddygol Dosbarth I yn y Deyrnas Gyfunol ac fe’i datblygwyd gan gydymffurfio â Chyfarwyddeb 93/42/EEC y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer dyfeisiau Dosbarth I.

Mae’r gwasanaeth hwn at y dibenion a amlinellir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd yn unig (https://www.gov.uk/government/publications/nhs-test-and-trace-app-privacy-information).

Mae eich defnydd o'r ap hwn yn cael ei lywodraethu gan ddeddfau Cymru a Lloegr.

Gweithio gyda Gwasanaethau Iechyd Eraill

Pe byddech yn profi’n bositif am coronafeirws ac yn rhoi hawl i hysbysu defnyddwyr eraill yr ap, byddwn yn gweithio gyda gwasanaethau iechyd sy’n bartneriaid i sicrhau bod holl ddefnyddwyr perthnasol yr ap yn derbyn rhybudd.

Drwy ddefnyddio nodweddion Apple a Google, rydym yn sicrhau eich bod yn anhysbys i ddefnyddwyr eraill yr ap a’r llywodraeth.

Ein partneriaid yw:

 • Gibraltar, Jersey, Gogledd Iwerddon a’r Alban

Swyddogaethau'r Ap

Mae gan yr ap y swyddogaethau canlynol:

 • hysbysiad dinoethi, sy’n gadael ichi wybod os ydych wedi bod wrth ymyl defnyddiwr arall sy’n profi’n bositif am COVID-19.
 • gwybodaeth amser real am risg COVID-19 yn eich ardal leol.
 • arf ‘mewngofnodi’ i lefydd sy’n arddangos poster cod QR swyddogol y GIG, ichi allu cofnodi lle fuoch chi a chael rhybuddion am unrhyw achosion yno
 • gwiriwr symptomau i weld a allwch fod â COVID-19
 • dolen i’r wefan berthnasol, i archebu prawf COVID-19
 • amserydd ôl-gyfrif i ddangos faint o amser sy’n weddill os oes angen i chi hunan-ynysu
 • nodwedd rhannu gwybodaeth anhysbys sy’n helpu rheoli ac ymateb i’r argyfwng iechyd cyhoeddus

Ni ddylai’r ap hwn effeithio ar weithrediad arferol eich ffôn.

Mae’r ap yn rhoi dolenni i wefannau allanol, gan ddibynnu ar yr ardal cod post a rowch i mewn. Ceir dolenni ar gyfer y codau post Cymreig a Saesnig gan eich rhaglenni olrhain cysylltiadau perthnasol.

Preifatrwydd

Ewch i’r hysbysiad Preifatrwydd (https://www.gov.uk/government/publications/nhs-test-and-trace-app-privacy-information) am ragor o wybodaeth am y ffordd mae’r Ap yn prosesu data personol ac yn parchu eich hawliau preifatrwydd a chyfrinachedd o dan y deddfau diogelu data.

Ymwadiad

Rydym yn gwrthod ac yn eithrio pob atebolrwydd hyd at y graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith am unrhyw hawliad, colled, galwad neu iawndal o unrhyw fath o gwbl (gan gynnwys am ein hesgeulustod) sy'n deillio o, neu mewn cysylltiad â’r defnydd naill ai o'r gwasanaeth neu'r wybodaeth, cynnwys neu’r deunyddiau a gynhwysir ar y gwasanaeth hwn neu ar unrhyw wefan rydym yn cysylltu â hi. Mae'r wybodaeth a gedwir gan y gwasanaeth yn unol â'r hyn a ddarperir gan y defnyddiwr, ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am ei chywirdeb.

Parhad y gwasanaeth

Nid ydym yn gwneud unrhyw warant na sylw, yn bendant nac ymhlyg, o ran parhad y gwasanaeth, ac, i’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith, eithrir unrhyw warantau ymhlyg ynghylch y gwasanaeth hwn. Rydym yn cadw'r hawl i atal, terfynu neu newid fel arall, fynediad i rai neu'r cyfan o'r gwasanaethau ar unrhyw adeg a heb rybudd.

Diwygiadau i'r Telerau Defnyddio hyn

Efallai y byddwn yn adolygu'r Telerau Defnyddio hyn ar unrhyw adeg ac ystyrir eich bod yn derbyn y Telerau Defnyddio diwygiedig os byddwch yn parhau i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Bydd unrhyw ddiwygiadau o'r fath yn effeithiol pan gyhoeddir y dudalen hon

Diogelwch

Os byddwch yn darganfod bregusrwydd posib ynghylch diogelwch neu'n amau digwyddiad diogelwch sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth hwn, dilynwch y rhaglen ddatgelu bregusrwydd ar gyfer ap a seilwaith COVID-19 y GIG. Gallwch ddarllen ein Polisi Datgelu Bregusrwydd ar HackerOne (https://hackerone.com/nhscovid19app)

Gallwch adrodd bregusrwydd yn ôl yn yr ap, yr ôl-seilwaith neu ar y wefan trwy (https://hackerone.com/03351cb3-53e3-4bb8-8fcc-a226e3b528fc/embedded_submissions/new).

Mae'r gwasanaeth wedi bod yn destun archwiliadau diogelwch, a bydd hynny’n parhau i fod yn wir.

Cyngor

Diffoddwch y nodwedd olrhain cysylltiadau, gan ddefnyddio’r nodwedd ‘oedi’ yn yr ap, yn yr amgylchiadau canlynol:

 • Rydych chi'n cael eich diogelu’n llawn rhag cwsmeriaid a chydweithwyr gan rwystr corfforol, megis sgrin Persbecs
 • Dylai pob gweithiwr iechyd oedi’r ap tra’n gweithio mewn adeiladau gofal iechyd, gan gynnwys ysbytai a meddygfeydd
 • Pan fo’ch ffôn wedi’i gadw mewn locer neu rywbeth tebyg

Cofiwch droi olrhain cysylltiadau nôl ymlaen pan nad yw’r amgylchiadau hyn yn berthnasol mwyach. Gallwch osod amserydd ac atgoffwr drwy’r ap.

Rhybudd

Gall yr ap hwn achosi ymyrraeth â dyfeisiau meddygol sy’n defnyddio Bluetooth.

Siaradwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol neu ceisiwch gyngor gan wneuthurwr eich dyfais i gael rhagor o wybodaeth os ydych yn poeni am risg ymyrraeth dyfais feddygol sy’n defnyddio Bluetooth.

Ap Fersiwn 3.10